Utbildning och kompetensförsörjning

Demofilm för Kött & Chark Akademin

Det finns ett stort behov av att utbilda personal inom samtliga yrkeskategorier i branschen, men kompetens inom slakt, styckning och chark är särskilt eftertraktad. Branschen står också inför stora pensionsavgångar som innebär att behovet av att rekrytera kompetent personal bara kommer att öka. en står också inför stora pensionsavgångar som innebär att behovet av att rekrytera kompetent personal bara kommer att öka.

Kött och Charkuteriföretagen arbetar för att säkra en långsiktig stabil kompetensförsörjning inom hela kött- och charkuteribranschen och vi driver det som en prioriterad fråga sedan 2019.

För att inventera kompetensbehovet inom branschen och beskriva de få utbildningsvägar som finns kvar har Kött och Charkuteriföretagen under 2020 på regeringens uppdrag inom livsmedelsstrategin gjort en kartläggning som du kan ta del av i tre rapporter.

Nationellt kompetenslyft

I uppdraget ingick även att föreslå åtgärder och i slutrapporten beskriver vi våra förslag i ett nationellt kompetenslyft med 20 punkter som vi ser som nödvändiga att genomföra för att vända utvecklingen och möta den kompetensbrist som hotar branschen. I rapporterna uppger till exempel företagen själva att 60 procent av dem behöver rekrytera och 70 procent uppger att deras personal behöver kompetensutvecklas.

För att Sverige ska fortsätta ligga i framkant och leverera hållbara kött och charkprodukter i världsklass behöver vi en kompetenssatsning nu.

Här kan du läsa rapporterna:
1. Kartläggning av utbildningsvägar
2. Företagsanalys och inventering av kompetensbehov
3. Slutrapport med åtgärdsförslag

Utbildningsmaterial

Tillgången till relevant utbildningsmaterial är avgörande för branschen. Därför har Kött och Charkuteriföretagen tagit initiativ till att uppdatera det utbildningsmaterial som finns i form av två handböcker:

I arbetet med uppdateringen har flera av KCF:s medlemmar bidragit med underlag och granskat materialet och även yrkeslärare och företag som levererar till industrin har medverkat. Vi vill här passa på att tacka alla som bidragit till utbildningsmaterialet!

Utbildningsmaterialet är ännu inte fritt tillgängligt, men har ni ett behov så hör av er till KCF:s kansli.

Lärplattform och digitala utbildningar

Eftersom det är företagen som oavsett utbildningsform i huvudsak utbildar nya medarbetare in i kött- och charkbranschen har Kött och Charkuteriföretagen utvecklat en lärplattform och digitala utbildningar. Lärplattformen Kött & Charkakademin (KCA) och de digitala utbildningarna finansierades av Tillväxtverket inom livsmedelsstrategin och kommer att bli en pilot för hela livsmedelsindustrin, att använda och lära av.

De digitala utbildningarna omfattar både slakt, styckning och charkuteritillverkning och är interaktiv med text, bilder och film. Eftersom våra yrken kräver praktiskt hantverkskunnande kommer de digitala utbildningarna främst att tjäna som introduktionsavsnitt innan momenten praktiskt övas på ute i produktionsanläggningarna. De digitala utbildningarna kommer kunna användas både inom företagen, i yrkesvux och i Arbetsförmedlingens rekryteringsutbildning.

Utbildningarna lanserades i februari 2022 och är tillgängliga för alla kött- och charkföretag. För medlemmar är det kostnadsfritt. Icke-medlemmar betalar en licenskostnad på 3 500 kr/deltagare. Ta kontakt med KCF:s kansli om ni är intresserade!

Utbildningsvägar

Regionalt yrkesvux i Luleå kommun
Regionalt yrkesvux kommer vara en viktig väg in i kött- och charkbranschen. Idag finns bara en utbildning i Luleå, men branschen jobbar aktivt för att få till utbildningar på fler håll. I Luleå  finns tre lärlingsutbildningar där man kan utbilda sig till styckare, slaktare eller charkuterist. Lärlingsutbildning är en individanpassad och yrkesinriktad utbildning och innebär att man läser nationella yrkeskurser på gymnasienivå. Minst 70 procent av utbildningstiden sker på en arbetsplats och 30 procent på skolan.

Här kan du läsa mer om utbildningarna:
Styckare | Slaktare | Charkuterist

Arbetsförmedlingens rekryteringsutbildning till styckare
I samarbete med företag kan Arbetsförmedlingen skapa en skräddarsydd utbildning för att bli slaktare, styckare eller livsmedelsarbetare inom chark. Om en eller flera arbetsgivare söker personal inom ett bristyrke och kan erbjuda anställning efter att utbildningen är avslutad kan Arbetsförmedlingen starta en rekryteringsutbildning. Utbildningen är anpassad efter företagens behov och företagen får medverka under hela urvalsprocessen.

Här kan du läsa mer om: Rekryteringsutbildning till styckare