KCF positiva till utredarens förslag om kamerabevakning

I maj 2023 presenterade regeringens särskilda utredare Peder Liljeqvist sin utredning om hur kamerabevakning skulle kunna användas för att stärka djurskyddet för de djur som hanteras på slakteri.

I betänkandet föreslås och konstateras bland annat följande:

  • att kamerabevakning skulle kunna utgöra ett verktyg för att stärka djurskyddet på slakterier, men att det oklart i vilken utsträckning.
  • att nyttan ur ett djurskyddsperspektiv är som störst på de mindre slakterierna som saknar ständig närvaro av kontrollpersonal.
  • att obligatorisk kamerabevakning bör införas på alla slakterier oavsett storlek och för alla djurslag.
  • att slakterierna bör kompenseras för nya utgifter som direkt följer av ett krav på kamerabevakning.

Kött- och Charkuteriföretagen är generellt positiva till utredningens förslag, men anser samtidigt att det är många detaljer kvar att reda ut. Det är därför är viktigt att branschen involveras i den fortsatta processen om man från statens sida väljer att gå vidare med förslaget. Något som är tydligt i utredningens betänkande och som Kött och Charkuteriföretagen instämmer i, är att det är stor skillnad på om man har en ständig närvaro av kontrollpersonal eller inte. Den stora nyttan kommer kamerabevakning att göra på de mindre slakterierna där myndigheternas personal inte är på plats under hela slaktprocessen.

– Kameror finns redan på flera anläggningar i branschen som ett led i företagens eget förbättringsarbete. Obligatorisk kamerabevakning kan bidra ytterligare till ett redan bra djurskydd i Sverige, i huvudsak på de mindre anläggningarna. Man ska dock komma ihåg att det är genom ett systematiskt förbättringsarbete med fokus både på personalens kunskaper och förbättringar i miljön som man når ett gott djurskydd, inte kamerorna i sig, säger Magnus Därth, vd Kött- och Charkuteriföretagen.

95 % av all slakt i Sverige sker på anläggningar som har personal från Livsmedelsverket närvarande under all tid som verksamheten är i gång. Det gör att djurskyddet på dessa större anläggningar kan kontrolleras när som helst. Det är ca 100 anläggningar som är mindre och därmed idag saknar en ständig närvaro av Livsmedelsverkets personal.