Väsentlighetsanalys sätter hållbarhetsfrågorna i fokus

I arbetet framåt med att utveckla och stärka hela Kött- och Charkuteriföretagens verksamhet är hållbarhet ett viktigt området. I juni börjar Ulrika Norvell som ny hållbarhetsansvarig men redan nu pågår arbetet med att ta fram en väsentlighetsanalys.

Det är 2050 Consulting som har fått uppdraget att göra en kartläggning där man belyser alla de områden där kött- charkuteribranschen har en väsentlig hållbarhetspåverkan på sin omvärld.

I analysen blir det tydligt vilka områden och ämnen som branschen behöver bevaka, där många områden är sammanflätade, berättar Helena Söderqvist, hållbarhetskonsult på 2050, som arbetar med rapporten tillsammans med Rebecka Hovenberg, hållbarhetskonsult.

I närtid kan det till exempel handla om den omfattande EU-lagstiftning som är på gång och vilka direktiv som kommer att påverka medlemmarna och hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.

Gemensam grund
Under arbetet handlar det även om att kartlägga behoven som finns hos medlemmarna och sedan sätta samman en gemensam grund för det fortsatta hållbarhetsarbetet.

– En väsentlighetsanalys ger en bra utgångspunkt för vårt fortsatta hållbarhetsarbete och blir också ett viktigt underlag att arbeta vidare med för vår nya hållbarhetsansvariga, säger Magnus Därth, vd Kött- och Charkuteriföretagen.

Resultatet av väsentlighetsanalysen blir en bred kompetenshöjning för hela branschföreningen, konstaterar Rebecka Hovenberg, hållbarhetskonsult.

Analysen kommer att presenteras för styrelsen under våren.

Näst största delbranschen
Den nya branschföreningen samlar ca 70 medlemsföretag som tillsammans omsätter omkring 32 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkuteribranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.

– Eftersom kött och chark är en så stor del av den svenska livsmedelsindustrin har vi ett stort ansvar att ha ett engagerat hållbarhetsarbete. Det görs redan väldigt mycket ute hos våra medlemsföretag, men även vi som branschorganisation har en viktig roll att spela, säger Magnus Därth, vd Kött- och Charkuteriföretagen.