Språkstöd hjälper nyanlända till arbete i köttbranschen

I Sverige ökar efterfrågan på lokalt producerade kött och charkprodukter. Regeringens livsmedelsstrategi slår fast att den svenska animalieproduktionen ska öka för att nå en högre grad av egenförsörjning av kött och charkprodukter. Samtidigt har intresset för att arbeta i branschen minskat över tid och den sista gymnasieutbildningen lades ner hösten 2020.

Att utbilda nyanlända i slakt, styckning och chark har kommit att bli ett viktigt led i branschens långsiktiga kompetensförsörjning. Kött- och charkbranschen erbjuder även nyanlända som saknar gymnasieutbildning, dvs. en målgrupp som står mycket långt från arbetsmarknaden, en möjlighet att utbilda sig för jobb i branschen.

Kött och Charkföretagen har, tillsammans med Arbetsförmedlingen, Skolverket och Tillväxtverket tagit fram en utbildningsplattform med digitalt utbildningsmaterial, Kött och Charkakademin (KCA).

Sju vanligaste språken

KCF har beviljats främjandemedel för att översätta valda delar av det digitala utbildningsmaterialet i syfte att påskynda nyanländas etablering i kött- och charkbranschen. Genom att tillgängliggöra grundläggande utbildningsmaterial inom slakt, styckning och chark på de sju vanligaste språken bland nyanlända (arabiska, farsi, somaliska, tigrinja, engelska, ukrainska och ryska) kommer nyanländas kompetens tydligare och snabbare att kunna tas tillvara i branschen.

KCF tar också fram ett språkstödjande material som kopplas till det befintliga digitala utbildningsmaterialet i KCA. Baserat på befintligt utbildningsmaterial arbetas ett digitalt språkstöd med ordförståelse och begrepp fram till de utvalda delarna. Det språkstödjande materialet tas fram på arabiska, farsi, somaliska, tigrinja, engelska, ukrainska och ryska. Genom att tillgängliggöra både innehåll och fördjupa språkkunskapen via utbildningsmaterialet i KCA förstärks nyanländas möjligheter att snabbare komma i arbete på ett betydande sätt.

Goda möjligheter till jobb

Det finns mycket goda möjligheter för nyanlända män och kvinnor att komma i arbete inom kött- och charkbranschen. Tidigare utbildning och erfarenhet är inte avgörande för möjligheten att få jobb. Det som spelar roll är att nyanlända tidigt kan ta del av och förstå utbildningen, det leder till jobb. Med de insatser som planeras, att översätta delar av branschens kvalitetssäkrade utbildning, ta fram språkstöd till utbildningen och se till att fler nyanlända påbörjar utbildningen finns goda möjligheter till att öka nyanländas deltagande betydligt. Enligt aktuell statistik från AF är andelen nyanlända och utrikes födda som får arbete efter rekryteringsutbildning högre (62 procent) jämfört med inrikes födda (53 procent). Det visar att vi är på rätt väg. Branschen vill nu nå och utbilda betydligt fler nyanlända så de kan få jobb inom slakt, styckning eller chark. De branschfilmer som översatts till en rad språk kommer att användas i detta arbete.

Titta på branschfilmerna här: www.kcf.se/om-oss/branschfilmer-pa-fem-olika-sprak/