Förbättrad foderproduktion ska minska klimatpåverkan

Konsumtionen av livsmedel i Sverige står för 16 procent av det totala klimatavtrycket och det är viktigt för alla livsmedelsproducenter att bidra till en minskad klimatpåverkan. Därför har KCF-medlemmen HKScan bestämt sig för att minska utsläppen tillsammans med sina leverantörer och partners.

Det handlar bland annat om att minska utsläpp från foderproduktion och markanvändning genom optimerad användning av gödning och andra produktionskomponenter. Utsläppen kommer också att minska med hjälp av cirkulär användning av gödsel samt främjande av kolinbindning på åkermarken. 

– Vi har satt upp tre mål som vi och våra gårdar ska uppfylla fram till 2030. Det är att minska klimatpåverkan från kött med 20 procent, öka arealer som gynnar biologisk mångfald med 5 procent och minska övergödning med 20 procent, säger Sara Samuelsson, projektledare hållbarhet primärproduktion på HKScan.

Ett pilotprojekt med 30 gårdar av varierande storlek har dragit igång där varje gårds klimatavtryck har mätts för att få en utgångspunkt. Mätningar kommer sedan att genomföras fram till 2030 för att se om de minskar sitt klimat- och övergödningsavtryck och ökar mervärden för den biologiska mångfalden.

– För att kunna arbeta i rätt riktning får alla ta del av en lista med 100 olika insatser för en hållbarare köttproduktion som vi utformat tillsammans med Hushållningssällskapet. Det handlar bland annat om initiativ för ökad biologisk mångfald, bättre djurhälsa, lägre vattenanvändning, minskad övergödning och smartare energiförsörjning, säger Sara Samuelsson.