Mer medel till ReduSalt för att minska salthalten i mat

ReduSalt, ett projekt som Kött- och Charkföretagen deltagit i under flera år tillsammans med Livsmedelsverket och 15 andra aktörer från livsmedelssektorn, kommer att förlängas. Målet med projektet är att sänka saltintaget och därigenom förbättra folkhälsan. Projektet samordnas av industriforskningsinstitutet RISE och delfinansieras av Vinnova.

RISE har fått totalt 12,8 miljoner från Vinnova för att fortsätta i två år till med projektet som är det hittills största i Sverige med målet att minska salt i maten.

– Att delta i projektet är ett konstruktivt och effektivt sätt att jobba med saltfrågan tillsammans med stora delar av livsmedelskedjan. ReduSalt fokuserar på att implementera metoder som hjälper livsmedelsbranschen att reducera salthalten i sina produkter för att bidra till sänkt saltkonsumtion hos den svenska befolkningen. Projektet bidrar med innovativa metoder, recept och riktlinjer för att producera livsmedel med mindre salt, vilket leder till en lägre saltkonsumtion, säger Magnus Därth, vd på Kött och Charkföretagen (KCF).

Salt fyller många funktioner i livsmedel. Det bidrar till smakupplevelsen men används också för att hämma mikrobiell aktivitet och för att bidra till strukturbildning. Det är en stor utmaning att sänka salthalten utan att det leder till sämre livsmedelsprodukter.

– Om saltmängden ska kunna reduceras måste det säkerställas att en saltminskning inte medför negativa konsekvenser för produkternas smak, textur, mikrobiella säkerhet och hållbarhet. Det är också nödvändigt att klargöra vilka modifieringar som behöver göras i olika steg i produktionsprocessen som en följd av saltminskningen, samt att bedöma vilka effekter det får på produktens pris, säger Magnus Därth.

Projektgruppen består av representanter från relevanta delar av livsmedelskedjan i form av livsmedelsproducenter, ingredienstillverkare, restaurangföretag och dagligvaruhandel samt konsumentföreträdare, intresseorganisation, statliga myndigheter och forskningsinstitut.

KCF kommer medverka till och vara aktiv i att sprida resultaten vidare ut i kött- och charkbranschen. Läs mer om projektet här: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/saltreduktion-i-livsmedel-forbattrad-folkhalsa