Branschens kompetensbehov ska kartläggas – för 2 miljoner

Bristen på utbildningar inom kött- och charkbranschen i Sverige gör att regeringen inom ramen för Livsmedelsstrategins andra handlingsplan avsätter 2 miljoner kronor för en inventering av branschens kompetensbehov och utbudet av relevanta utbildningar. Inventeringen ska också identifiera eventuella behov av åtgärder för att förbättra kompetensförsörjningen inom branschen.

För att utveckla kött- och charkbranschen och dess produkter behövs kvalificerade medarbetare och innovativa produktutvecklare. Svårigheterna idag att rekrytera kompetent personal inom kött- och charkindustrin är ett stort problem som i förlängningen hämmar branschens utveckling. Situationen förstärks av stora pensionsavgångar under kommande år.

– För att nå livsmedelsstrategins mål om en ökad livsmedelsproduktion är tillgång till arbetskraft med rätt kompetens speciellt viktigt. Kött- och charkindustrin utgör en betydande del av Sveriges livsmedelsproduktion och kompetensfrågan har visat sig speciellt utmanande här. Jag ser därför att ett uppdrag om utveckling av kött- och charkutbildningar är ett viktigt första steg för att förbättra kompetensförsörjningen inom livsmedelskedjan, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

– Det är väldigt glädjande att vi nu får möjlighet att göra en grundlig inventering av kompetensbehovet i branschen och även titta på vilka åtgärder som krävs för att förbättra kompetensförsörjningen inom vår bransch. En bra kompetensförsörjning är helt avgörande för att företagen ska kunna ta fram mer innovativa och högkvalitativa produkter och i förlängningen för att den svenska animalieproduktionen ska kunna öka, säger Magnus Därth, vd på Kött och Charkföretagen.

Branschen sysselsätter cirka 10 000 personer i Sverige. Kött- och charkindustrin är också en av de branscher som kan bidra till att nyanlända snabbt kan få en egen försörjning – bara relevanta utbildningar finns att tillgå. Satsningen kommer att ske under 2020 och genomföras av branschorganisationen Kött och Charkföretagen.