Otillbörliga affärsmetoder måste stoppas

Kött och Charkföretagen välkomnar förslaget om ny lagstiftning för att råda bot på otillbörliga affärsmetoder i den svenska livsmedelskedjan. Det är ett EU-direktiv som nu grundligt under 2019 har utretts och genom en nationell detaljerad lagstiftning ska införas i Sverige. Frågan har sedan länge uppmärksammats både inom EU och Sverige och Konkurrensverket slog i en utredning 2018 fast att otillbörliga affärsmetoder även förekommer i Sverige.

Det är när en hög koncentration och därmed en stor marknadsmakt förekommer som risken för otillbörliga affärsmetoder ökar väsentligt. Och schyssta villkor mellan de olika parterna i livsmedelskedjan från bonde till konsument är central för en ökad svensk livsmedelsproduktion och de ambitiösa målsättningarna i Livsmedelsstrategin. Utgångspunkten för lagstiftningen är att lantbrukarna ska få högre intäkter och landsbygden utvecklas på ett positivt sätt. Exempel på oschyssta villkor som lagstiftningen ska förhindra är sena betalningar, sena avbokningar av beställningar och en lång rad andra åtgärder syftande till att systematiskt förflytta den ekonomiska risken och kostnader bakåt i livsmedelskedjan.

93 procent utsatta för otillbörliga affärsmetoder
I en enkät som Kött och Charkföretagen (KCF) genomförde hösten 2017 bland våra medlemsföretag tillsammans med Livsmedelsföretagen uppgav 93 procent av kött- och charkföretagen att de upplevde att de blivit utsatta för otillbörliga affärsmetoder. Motsvarande siffra i hela livsmedelsindustrin var 82 procent. Två tredjedelar uppgav också att det blivit vanligare de tre senaste åren. Totalt svarade 120 företag.

– Vi har under lång tid sett en affärskultur utvecklas där stora och starka kunder tvingar på leverantörer orimliga affärsvillkor. Våra undersökningar visar också att dessa förekommer i högre utsträckning mot våra medlemmar än bland livsmedelsföretag generellt. Den nya lagstiftningen måste säkerställa att dessa försvinner, annars kommer inte målen i Livsmedelsstrategin att nås, säger Magnus Därth, vd Kött och Charkföretagen.

En systematisk förflyttning av ekonomisk risk
Kött och Charkföretagen välkomnar särskilt utredarens förslag att tillämpa lagstiftningen på alla aktörer och produkter i livsmedelskedjan. Det ger schyssta villkor för alla och gör lagstiftningen både enkel och transparent. Det är också viktigt att den ansvariga myndigheten framöver ges tillräckliga resurser för att bedriva en effektiv och självständig tillsynsverksamhet. Det kommer att krävas resurser för att informera både köpare och säljare i livsmedelskedjan om de nya reglerna.

– Vi anser också att vissa affärsvillkor behöver diskuteras mer. Med större skiftningar i olika råvarupriser till följd av en ökad sårbarhet globalt, såväl för väderskiftningar som djursjukdomar, är det rimligt att också adressera det faktum att överenskomna prisökningar inte får genomslag direkt i dagligvaruhandeln. Det är en systematisk förflyttning av ekonomisk risk bakåt i kedjan som också är otillbörlig, säger Magnus Därth, vd Kött och Charkföretagen.