Kompetensfrågan i fokus på KCF:s högnivåmöte i Almedalen

För att belysa kött- och charkindustrins kompetensutmaningar bjöd KCF in en rad aktörer till ett rundabordssamtal i Almedalen för att diskutera hur vi tillsammans kan förbättra förutsättningarna att rekrytera personal inom kött och chark, med förhoppningen att nå lösningar och nya vägar för samverkan.

Trots att vi erbjuder en mängd olika utvecklande yrken från slaktare/styckare och tekniker, via charkuterister och köttmästare och produktutvecklare ser vi idag kompetensbrist och stora utmaningar vid rekrytering. Vad kan vi i Sverige lära från andra länder och hur kan vi gemensamt verka för att öka intresset för yrkena i branschen? Det var några av frågorna som diskuterades under samtalet.

Magnus Därth, vd för KCF, inledde med att konstatera att den kraft som vi idag lägger på att rekrytera folk istället skulle kunna läggas på att utveckla verksamheterna. Övriga deltagare i rundabordssamtalet var Nicolaj Christoffersen från danska branschorganisationen Landbrug & Fødevarer och Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket. Niklas Pettersson, branschstrateg på Arbetsförmedlingen, var inbjuden för att presentera den med branschen gemensamma plattformen Branschråd Kött och Chark. Stefan Johansson från HFG Sverige, Sofia Hyléen Toresson från HKScan och Majsan Pense från Coop var på plats för att ge sin syn på utmaningen och Malin Larsson, Socialdemokraterna, var inbjuden för att prata om livsmedelsstrategin och vad som görs inom politiken.

Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket, lyfte att svenskt kött håller väldigt hög kvalité, men vi är dåliga på att berätta om det. Det är även vårt ansvar att berätta om alla smarta, unga, driftiga bönder som driver branschen framåt. Svenska folket förstår inte vad en bonde gör idag.

Vi har världens bästa och mest klimatsmarta köttindustri, det måste vi vara stolta över och berätta om, konstaterade Sofia Hyléen Toresson, vd HKScan.

Den danska branschorganisationen Landbrug & Fødevarer berättade om sin satsning för att öka intresset för att arbeta inom den danska köttbranschen. I Danmark står man inför samma utmaningar som i Sverige och problemet beror delvis på att branschen har varit dålig på att kommunicera vad de egentligen gör. Nu driver man en stor kampanj, Minds behind meat, som fokuserar på att lyfta de jobb i köttbranschen som kräver högre utbildning, som till exempel maskintekniker.

Det råder konsensus om att kompetensutveckling i branschen, VUX-utbildning mot nyanlända och riktade insatser mot unga och studenter är en viktig del av lösningen. Inom politiken finns enighet kring livsmedelsstrategin, men utbildning- och kompetensutveckling inom kött har inte varit prioriterat på väldigt länge, vilket fått konsekvenser.

Magnus Därth, vd KCF, poängterade att situationen är akut. Det finns en jättesatsning på innovation i Tillväxtverkets förslag till handlingsplaner inom Regeringens livsmedelsstrategi, men det saknas konkreta åtgärder på kompetensområdet som adresserar vår kritiska situation. Jag önskar fler konkreta kortsiktiga åtgärder, eftersom vi är angelägna om att komma vidare så fort som möjligt.

Efter sommaren följer KCF upp frågan med berörda aktörer genom gemensamma diskussioner för att fånga upp de konkreta lösningar som vi kan se idag.