Svar direkt: Hur påverkar EU-valet kött- och charkföretag?

Intervju med Magnus Därth, vd på Kött och Charkföretagen, om varför EU-valet berör den svenska kött- och charkbranschen.

Konsumenter och kunder är i ökad utsträckning fokuserade på svenskt kött, företagen i Sverige är främst inriktade på den svenska marknaden och svenska konsumenter. EU kan då kännas långt borta och det ligger nära till hands att utgå från att EU inte påverkar vardagen ute på företagen.

Den 26 maj går Sverige till val till Europaparlamentet. Berör EU verkligen den svenska kött- och charkbranschen?

– Ja, det gör det i allra högsta grad. Den övervägande majoriteten av alla regler som styr den dagliga driften av slakterier, styckningsföretag, charkuterier och även handeln med kött och charkuterier styrs via beslut i Bryssels olika institutioner – EU-kommissionen, Ministerrådet och Europaparlamentet. De senaste åren har också Europaparlamentet fått en betydligt större roll när reglerna tas fram. Därför är EU och valet till Europaparlamentet viktigt.

Men hur påverkar det i praktiken företagens vardag? Hur märker företagen av EU?

– Vi tar ett exempel: för några år sedan beslutade EU-systemet sig för en ny uppsättning märkningsregler. Det handlade om en lång process som både involverade medlemsstaterna, Europaparlamentet och allt initierades av EU-kommissionen. När reglerna ändras måste företagen följa med och det innebär naturligtvis att det startar en enorm process av anpassning till de nya reglerna ute på företagen. Då är det viktigt att vi redan när reglerna beslutas är med och påverkar så att de i mest möjliga mån beaktar hur vi gör i Sverige.

Hur ser Kött och Charkföretagen till att våra intressen tas tillvara i beslutsprocessen inom EU?

– För att kunna få information om vad som händer och vara med och påverka är Kött och Charkföretagen med i två olika europeiska branschorganisationer, UECBV och Clitravi, som tillsammans täcker hela kött- och charkbranschen från slakteri till charkuteri och handel med kött. Våra medlemskap gör att vi redan i ett tidigt skede kan diskutera med regeringen och myndigheterna i Sverige för att påverka vad de driver i Bryssel. Lika viktigt är också att genom UECBV och Clitravi direkt påverka EU-kommissionen i Bryssel.

Det är alltid mycket diskussioner om olika regler och hur de tolkas i andra länder. Varför är det så viktigt?

– När vi fått nya regler på EU-nivå är det sedan upp till varje lands egna myndigheter att tolka lagstiftningen. Med 28 medlemsstater finns det en risk att tolkningarna av en regel skiljer sig åt. Då startar nästa viktiga steg för oss branschorganisationer. För att vi ska ha samma konkurrensvillkor i hela EU, vilket är syftet med ett gemensamt system, måste reglerna tolkas på samma sätt överallt. Genom våra europeiska branschorganisationer får vi möjligheten att jämföra och få underlag både för ytterligare gemensamma diskussioner med EU-kommissionen eller med våra svenska myndigheter.

Tycker du att betydelsen av den europeiska dimensionen ökar eller minskar?

– Vi är i en ständigt ökad utsträckning beroende av vad som händer i andra länder. Om till exempel afrikansk svinpest skulle drabba Tyskland eller Frankrike skulle effekterna vara dramatiska även i Sverige. Men även utifrån Livsmedelsstrategin och en likvärdig tolkning av EU:s regler är det viktigt att branschen är engagerad i de europeiska organisationerna och aktivt påverkar i aktuella frågor. Det stärker de svenska kött- och charkföretagen och ger mer rättvisa förhållanden på marknaden. Det har aldrig varit viktigare, säger Magnus Därth, vd på Kött och Charkföretagen.

Intervjuad av tidningen Kött & Chark