Mot Sveriges mest ansvarstagande bransch

Sedan 2013 har KCF en uppförandekod som omfattar områden som hygien, redlighet, hållbarhet och arbetsmiljö. Nyligen sjösattes dessutom ett system för att följa upp och säkerställa att alla medlemmar följer koden på samma sätt. KCF:s vd Magnus Därth berättar vad som gäller. 

Hur fungerar det?
– Systemet är uppbyggt kring en digital plattform i vilken alla våra 75 medlemmar årligen genomför en egenkontroll och går igenom en checklista med punkter för de områden som koden omfattar. En femtedel av företagen får dessutom besök varje år av ett certifieringsorgan som gör ett stickprov för att säkerställa att alla uppfattat checklistan på rätt sätt. Alla nya medlemmar måste dessutom leva upp till koden och genomgå en stickprovskontroll innan de får bli medlemmar.

Vad händer om någon punkt inte är uppfylld?
– Då måste företaget antingen direkt eller efter en åtgärdsplan rätta till avvikelsen. Det viktiga är att säkerställa att allt är på plats på företaget och att en avvikelse justeras inom en rimlig tid. Successivt kommer allt på plats och vi som bransch blir bättre. Det är mycket att tänkta på i den dagliga verksamheten ute på företagen och jag ser uppföljningen som ett viktigt komplement till andra kontroller företagen får från olika berörda myndigheter. Vårt system omfattar exempelvis också våra egna branschåtaganden som går längre än vad lagstiftningen kräver.

Har det hänt att någon inte lever upp till kraven?
– Avvikelser förekommer naturligtvis, men uppföljningssystemet påminner företagen om man missat något. Om någon trots påminnelser och åtgärdsplaner inte lever upp till sina åtaganden som medlem återstår dock bara en uteslutning. Vi hade två företag under 2018 som vägrade att genomföra egenkontrollen. Dessa företag uteslöts förra hösten ur branschorganisationen.

En uppförandekod med uppföljning innebär en del merarbete både för KCF och era medlemmar. Varför är det så viktigt?
– Genom vår uppförandekod vill vi visa att kött- och charkindustrin är en av de mest ansvarstagande branscherna i livsmedelsindustrin. Att förtjäna konsumenternas förtroende är en ansträngning som kräver ett stort engagemang varje dag. Att ta ställning som bransch och dessutom hjälpa företagen att leva upp till åtagandena genom en enkel och tydlig uppföljning ser vi som en självklar satsning. I vår konsumentundersökning ser vi också att konsumenternas förtroende för den svenska kött- och charkindustrin ökade mellan 2017 och 2018. Det stärker oss i vår uppfattning att detta är helt rätt väg att gå.